Zborové stretnutia

Pravidelné stretnutia v týždni
deň čas stretnutie miesto
utorok 17.00 biblická hodina v reči maďarskej farský úrad
streda 17.00 biblická hodina pre mládež v reči slovenskej farský úrad
18.30 biblická hodina pre mládež v reči maďarskej farský úrad
štvrtok 17.00 biblická hodina v reči slovenskej farský úrad
nedeľa 9.00 bohoslužby v reči slovenskej
detská besiedka v reči slovenskej
kostol
10.30 bohoslužby v reči maďarskej
detská besiedka v reči maďarskej v dvoch skupinách
kostol

Oznamy (25. február 2024)

  • V nedeľu 3. marca 2024 sa detské besiedky nekonajú.
  • Dňa 24. februára 2024 v našom kostole sme boli svedkami manželského sľubu pri príležitosti sobáša Ladislava Borbélya a Janetty Jánoškovej. Slovo Božie sme zvestovali na základe Evanjelia podľa Jána 2. kapitoly 1. až 11. veršov: „Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery. Ježiš povedal obsluhujúcim: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.“ Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.” Hospodin nech ochráni spoločný život manželov.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že vo veku 82 rokov zomrel náš brat vo viere Štefan Pál-Fejes. Posledná rozlúčka s našim bratom bude dňa 26. februára 2024, t. j. v pondelok o 12.30 v Obradnej sieni Krematória. Nech Pán Boh požehná a poteší smútiacu rodinu Duchom Svojím.
  • Drahí bratia a milé sestry, oznamujeme Vám, že 29. februára 2024, t. j. štvrtok so začiatkom o 18.00 sa koná vizitácia v našom cirkevnom zbore. Vizitáciu prevedie formou presbyterskej schôdze Vd. Alfréd Somogyi a Andrea Horváth, členovia seniorátnej rady bratislavského seniorátu.
  • Drahí bratia a milé sestry, oznamujeme Vám, že v nedeľu, 10. marca 2024 sa v našom kostole uskutoční pri príležitosti Svetového dňa modlitieb bohoslužba so začiatkom o 9:00. Na týchto bohoslužbách Slovom Božím posluží Vd. Szilvia Györky, duchovná z Michalian, spolupredsedníčka Združenia reformovaných kresťanských žien na Slovensku. Pri tejto príležitosti srdečne pozývam a očakávam bratov a sestry.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že presbyterstvo cirkevného zboru dňa 3.10.2023 prijalo uznesenie o generálnej oprave organa službou reštaurátora, Jána Nováka z Lipovej na základe jeho cenovej ponuky v hodnote 59.650 EUR. Táto cenová ponuka je platná do 31.12.2025. Následne naše presbyterstvo sa uznieslo na tom, že vyhlasuje zborovú zbierku na opravu organa a to formou označenia pokladničky, ktorý sa nachádza od kazateľnice naľavo, ale svoje ofery môžete posielať na tento účel aj cez bankový účet, alebo osobne sa zastaviť na farskom úrade. Nech Pán Boh požehná naše úsilie, aby sme mohli spoločne oslavovať Jeho meno dôstojne a správne. Oznamujeme cirkevníkom, že do dnešného dňa sa vyzbieralo na tento účel od vyhlásenia zborovej zbierky 14.845 EUR. Ďakujeme veľmi pekne každému za jeho vrúcny dar a za vrelú zodpovednosť cirkevného zboru.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že na základe rozhodnutia presbyterstva zo dňa 3. októbra 2023 od 8. januára 2024 sa začne rekonštrukcia prázdneho bytu č. III/2 v Kalvínskom dome na základe prijatej cenovej ponuky firmy Bernerprojekt, s.r.o. v hodnote 75.000 EUR. Projektovú dokumentáciu a vizualizáciu bytu pripravil Radovan Séleš. Prosíme Vás, milí cirkevníci, aby sme sa spoločne modlili za tento projekt cirkevného zboru, aby sme ho vedeli z Božou pomocou začať i dokončiť.

Kázne v roku 2024

Rozhlasové a televízne bohoslužby a pobožnosti

© 2008–2024. Používame iba súbory cookie nevyhnutné na fungovanie stránky.