Zborové stretnutia

Oznamy (16. január 2022)

 • Ak nás Pán zachová pri živote, na budúci týždeň budeme mať tieto stretnutia okolo Slova Božieho:
  štvrtok 17.00 bohoslužby v reči slovenskej
  piatok 17.00 bohoslužby v reči maďarskej
  nedeľa 9.00 bohoslužby v reči slovenskej
  10.30 bohoslužby v reči maďarskej
 • Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 12. januára 2022 bohoslužieb sa môže zúčastniť každý, kto je zaočkovaný proti koronavírusu a prekonal toto ochorenie menej ako 90 dní (režim OP). Bohoslužby patria medzi nízkorizikové hromadné podujatia, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia. Ďakujeme za pochopenie. Nech Pán je naším pastierom.
 • Pondelok dňa 10. januára 2022 sme sa v obradnej sieni Krematória rozlúčili s naším bratom Jánom Němecom, ktorý zomrel vo veku 68 rokov. Slovo potešenia sme zvestovali na základe Knihy Žalmov 119. kapitoly 35. verša a z Evanjelia podľa Jána 13. kapitoly 34. a 35. verša: „Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“ (Žalm 119,35.; Jn 13,34-35) Hospodin nech poteší zarmútenú rodinu. Zvon nášho kostola po bohoslužbách zaznie.
 • Vo štvrtok dňa 13. januára 2022 sme sa na Cintoríne v Jelke rozlúčili s naším bratom Rudolfom Süllom, ktorý zomrel vo veku 79 rokov. Slovo potešenia sme zvestovali na základe Knihy Jozua z 15. kapitoly 16. až 19. verša, z Evanjelia podľa Jána 4. kapitoly 14. a 15. verša, a z Evanjelia podľa Lukáša : „Vtedy Kaléb povedal: „Tomu, kto porazí Kirjat-Séfer a obsadí ho, dám svoju dcéru Achsu za ženu.“ Otníel, syn Kenaza, Kalébovho brata, ho obsadil, a tak dostal Achsu za ženu. Keď sa zaňho vydala, Otníel ju naviedol, aby si od otca žiadala pole. Keď zosadla z osla, Kaléb sa jej spýtal: „Čo chceš?“ Ona odpovedala: „Daj mi dar. Keď si ma vydal do Negevu, daj mi aj pramene vôd.“ Kaléb jej dal Horné aj Dolné pramene.“ Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. “Žena mu povedala: „Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu.” Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi do člna a povedal im: „Prejdime na druhú stranu jazera.“ Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustil na jazero víchor, takže sa čln napĺňal vodou a dostali sa do nebezpečenstva. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Učiteľ, učiteľ, hynieme!“ Keď sa zobudil, pohrozil prívalu vody, ten ustal a nastalo ticho. Nato im povedal: „Kde je vaša viera?“ So strachom a údivom si medzi sebou hovorili: „Kto je to, že rozkazuje vetru i vode a poslúchajú ho?“ (Joz 15,15-19.; Jn 4,14-15.; Lk 8,22-25) Hospodin nech poteší zarmútenú rodinu. Zvon nášho kostola po bohoslužbách zaznie.
 • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku vyhlasuje od 10. 12. 2021 do 28. februára 2022 dobrovoľnú zbierku za účelom podpory rodiny nebohej duchovnej Noémi Szőke. Kto má možnosť, a koho Duch Svätý k tejto službe vedie, môže svoj milodar na tento účel vložiť do označenej pokladničky uloženej od kazateľnice naľavo, alebo oferovať na tento účel formou milodaru na farskom úrade. Za pochopenie ďakujeme.

Kázne v roku 2022

Rozhlasové a televízne bohoslužby a pobožnosti

© 2008–2022. Nepoužívame súbory cookie.