Podmienky cirkevných obradov

Krst dieťaťa

V každej komunite platia zásadné pravidlá príslušnosti. Ak všemohúci Boh požehná manželský pár dieťaťom, často sa vynárajú otázky týkajúce sa krstu: „čo mám robiť, kam mám ísť alebo kedy má byť pokrstené moje dieťa“.

Svätý krst je sviatosť ustanovená Ježišom Kristom. Taká cirkevná príležitosť, pri ktorej sa sľubuje a sľubuje sa nielen z úst rodičov a krstných rodičov, ale aj z úst cirkvi pred Bohom. Krst nie je zmluvou viazanou na vek, naša reformovaná cirkev udeľuje svojim deťom sviatosť krstu už od útleho veku: „I nemluvniatka treba pokrstiť, lebo aj ony patria do zmluvy a cirkvi Božej. Preto krstom, ktorý je vonkajším znakom tejto zmluvy, aj ich treba prijať do svätej cirkvi.“ (Heidelberský Katechizmus 64. otázka–odpoveď).

Ak je to možné, rodičia dva-tri týždne pred dátumom krstu na reformovanom farskom úrade (811 06 Bratislava – Staré mesto, Obchodná 512/12), oznámia svoj úmysel dať pokrstiť dieťa, kde je prevedené krátke učenie o misijnom príkaze (Matúš 28,18–20) a vysvetlenie otázok, na ktoré budú odpovedať rodičia a krstní rodičia v rámci slávnostných služieb Božích. Táto bohoslužba sa končí modlitbou, v ktorej duchovný prosí o Božie požehnanie pre kladné rozhodnutie rodičov a krstných rodičov, i pre život a rast viery nemluvňaťa v rodinnom a cirkevnom spoločenstve.

Požadované doklady: fotokópia rodného listu dieťaťa, ktoré má byť pokrstené a vyplnenie formulára krstu, na ktorom sa nachádzajú základne údaje rodičov-krstných rodičov, v prípade, že rodičia a krstní rodičia neboli konfirmovaní v Bratislave, predložia potvrdenie o konfirmácii.

Podľa zákonov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a v súlade s praxou nášho cirkevného zboru majú byť pokrstené deti rodičov (do 14 rokov), z ktorých aspoň jeden z rodičov vyznal reformovanú kresťanskú vieru pred cirkevným zborom (= potvrdenie je nutné). Ak rodič nie je pokrstený resp. konfirmovaný zúčastňuje sa katechetickej výuky najmenej 3 mesiace a to v tomto období na desiatich stretnutiach, ktorá sa končí konfirmáciou: vyznaním viery.

Svätý krst sa vykoná v cirkevnom zbore príslušnom podľa trvalého bydliska. Sviatosť krstu sa udeľuje v rámci pravidelných verejných služieb Božích. V Reformovanom cirkevnom zbore so sídlom v Bratislave so začiatkom v nedeľu o 9:00 v slovenskom jazyku, a so začiatkom v nedeľu o 10:30 v maďarskom jazyku alebo dvojjazyčne.

Voľba krstných rodičov je veľkou zodpovednosťou rodičov, pretože tiež skladajú sľub, že budú stáť pri výchove dieťaťa. Pokiaľ je to možné, považujeme za dôležité, aby krstnými rodičmi boli verní reformovaní členovia rodiny, známi alebo dobrí priatelia.

Pokiaľ ide o deti narodené mimo manželských zväzkov, nezapierame výkon sviatosti krstu, ale usilujeme sa, aby sa z rodičovského vzťahu stalo legálne manželstvo. Rastúce dieťa sa cíti bezpečne a milované, keď jeho rodičia tiež žijú v jednote a v spoločenstve.

Krst dospelých

U 13 a 14 ročných, ktorí sa počas dvoch rokov zúčastňujú katechézy a prípravujú na konfirmáciu, ale ešte neboli pokrstení, sa pri konfirmácii vysluhuje sviatosť krstu.

Pre tých, ktorí dovŕšili 15 rokov života a chcú vyznať svoju vieru, predchádza krstu trojmesačná (desať stretnutí) prípravná katechéza. V takomto prípade sa konfirmácia a krst uskutočňujú v rámci verejnej bohoslužby. Tieto stretnutia poskytujú príležitosť osvojiť si základné prvky kresťanského učenia, našich vierovyznaní a života a služby našej cirkvi. Pred slávnostným krstom a konfirmáciou si presbytérium nášho cirkevného zboru vypočuje vedomosti dospelého, ktorý má byť pokrstený. Požiadavky: Apoštolské vierovyznanie, Modlitba Pánova, Desať Božích prikázaní, cirkevné sviatky, Heidelberský Katechizmus a jeho 1. otázka i odpoveď.

© 2008–2024. Používame iba súbory cookie nevyhnutné na fungovanie stránky.