Gyülekezeti alkalmaink

Rendszeres heti alkalmaink
nap időpont alkalom helyszín
kedd 17.00 magyar nyelvű bibliaóra gyülekezeti terem
kedd 18.00 magyar nyelvű ifjúsági bibliaóra gyülekezeti terem
csütörtök 17.00 szlovák nyelvű bibliaóra a lelkészi hivatal tanácsterme
péntek 17.00 magyar nyelvű bibliaóra gyülekezeti terem
vasárnap 9.00 szlovák nyelvű istentisztelet és gyermek-istentisztelet templom
10.30 magyar nyelvű istentisztelet és gyermek-istentisztelet templom

Hirdetések (2021. október 17.)

  • 2021. október 15-én pénteken az Áfonya utcai ravatalozóban vettünk búcsút özv. Pál Kálmánné szül. Tóth Margit nőtestvérünktől, akit Isten életének 87. évében szólított el közülünk. A vigasztalás üzenetét a Zsoltárok könyve 116. részének 7. és 9. versei alapján hirdettük: „Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az Úr! Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén.” (Zsolt 116,7-9) Isten vigasztaló kegyelme vegye körül a gyászolókat.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021.október 16-án Percze Ella keresztség sákramentumának kiszolgáltatására került sor templomunkban. Isten Igéjét Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írott első levél 4. része 9. és 10. versei alapján hirdettük: „A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, 10és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben…” (IThessz 4,9-10) Isten áldása kísérje a Percze családot.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, ma az istentisztelet után a gyülekezeti teremben lehetőség van megtekinteni Ft. Maťašík András életéről és szolgálatáról szóló kiállítást, aki gyülekezetünkben 26 évet szolgált lelkipásztorként. A gyülekezeti tagok és az érdeklődők 2021. november 7-ig, vasárnapig tekinthetik meg a tárlatot. Megértésüket köszönjük.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy gyülekezetünk presbitériumának döntése értelmében 2021. október 18-án és 20-án, hétfőn és szerdán 10:00-től délután 14:00 óráig megszervezésre kerül gyülekezetünkben a SZERETETHÍD akció. Ennek keretén belül a Kecske kapui temetőben található református hithőseink sírjait rakjuk rendbe. Akit a Lélek indít erre a missziói és diakóniai szolgálatra, szeretettel hívom és várom 2021. október 18-án 10:00 órára a Kecske kapui temető elé, hogy beteljesedjék rajtunk az Ige igazsága: „Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket (Zsid 13,7).” Ezúton jelzem, hogy mind a két nap az alkalom a temetőkertben áhítattal kezdődik és szerdán a szolgálatok elvégzése után a parókián szeretetvendégséggel ér véget. Köszönöm szépen a megértésüket.
  • Értesítjük a gyülekezeti tagokat, hogy 2021.október 31-én, vasárnap 15:00 órai kezdettel a Kecskekapui ágostai hitvallású temetőben Ft. Balogh Elemér, református lelkész - püspök, egyháztörténész sírjánál megemlékezünk a reformáció gyümölcseiről gyülekezetünkben. Kérjük a kedves testvéreket, hogy vegyünk részt ezen a lelki alkalmon ismerve Isten Igéjét: „Az igazak emlékezte áldott (Péld 10,7).” Találkozzunk a temető bejáratánál 14:45. Megértésüket köszönöm.
  • A templom kijáratánál megvásárolható és elvihető az Élet 2022 naptár 1,40 EUR ellenértékben, valamint a Hit, remény, szeretet 2022 naptár 2,70 EUR ellenértékben. Egyben megrendelhető a Lelkészi Hivatalban a keresztyén családok számára a FAMILY újság, amelyik évente 4 alkalommal jelenik meg és 19,28 EUR-ba kerül, valamint a Lydia nevű asszonytestvéreknek szánt olvasmányos évente két alkalommal megjelenő keresztyén magazin. Köszönjük a megértésüket.
  • Hirdetjük a gyülekezeti tagoknak, hogy a jövő heti istentisztelet keretén belül bemutatásra kerül az új református énekeskönyv. Ezen a zenés istentiszteleten az új énekeskönyvet bemutatja és éneket tanít Dr. Süll Kinga, egyházzenész, aki maga is részt vett az énekeskönyv összeállításában. Ilyen értelemben a jövő heti istentisztelet rendhagyó lesz, mert új ismeretlen énekeket fogunk tanulni és elsajátítani a SOLA SCHOLA műhely munkatársai szolgálatán keresztül. Köszönöm szépen a megértésüket.

Igehirdetések

Rádiós és tévés istentiszteletek és áhítatok

© 2008–2021. Nem használunk sütiket (cookie-kat).