Gyülekezeti alkalmaink

Rendszeres heti alkalmaink
nap időpont alkalom helyszín
kedd 17.00 bibliaóra magyar nyelven lelkészi hivatal
szerda 18.00 bibliaóra az ifjúság számára szlovák nyelven lelkészi hivatal
18.30 bibliaóra az ifjúság számára magyar nyelven lelkészi hivatal
csütörtök 17.00 bibliaóra szlovák nyelven lelkészi hivatal
vasárnap 9.00 istentisztelet szlovák nyelven
gyermek-istentisztelet szlovák nyelven
templom
10.30 istentisztelet magyar nyelven
gyermek-istentisztelet magyar nyelven
templom

Hirdetések (2024. április 21.)

  • 2024. április 23-án, kedden 18.00 órakor ökumenikus istentiszteletet tartunk Budapest V. kerület lelkipásztorainak részvételével. Ennélfogva a bibliaóra elmarad.
  • 2024. április 16-án, kedden 14,00 órakor a dunaszerdahelyi temető ravatalozójában vettünk búcsút Kuczy Dávid testvérünktől, akit Isten életének 76. évében szólított el közülünk. A vigasztalás üzenetét a Sámuel I. könyve 20. fejezetének 1-4. 35-42. versei alapján hirdettük: „Dávid ezután elmenekült a Rámá mellett levő Nájótból. Elment, és ezt mondta Jónátánnak: Mit követtem el, mi az én bűnöm, mi az én vétkem apáddal szemben, hogy az életemre tör? Ő azt felelte neki: Dehogy fogsz meghalni! Hiszen nem tesz apám semmit sem, amit föl ne tárna előttem. Miért titkolná el apám előlem éppen ezt a dolgot? Az nem lehet! De Dávid meg is esküdött, és ezt mondta: Jól tudja apád, hogy te jóindulattal vagy irántam, ezért azt gondolta: Ne tudja meg ezt Jónátán, mert elszomorodik. De az élő Úrra és az életemre mondom, hogy csak egy lépés választ el engem a haláltól! Jónátán így felelt Dávidnak: Amit csak kívánsz, megteszem érted! […] Reggel azután kiment Jónátán a mezőre a Dáviddal megbeszélt időben, és egy kisfiú volt vele. Ezt mondta a fiúnak: Szaladj, és keresd meg a nyilakat, amelyeket kilövök! A fiú elfutott, ő pedig úgy lőtt ki egy nyilat, hogy túlmenjen rajta. Amikor a fiú arra a helyre ért, ahova Jónátán a nyilat lőtte, Jónátán utánakiáltott a fiúnak: Messze előtted van a nyilam! Még ezt is utánakiáltotta Jónátán a fiúnak: Siess, fuss, meg ne állj! A fiú fölkapta Jónátán nyilát, és visszament az urához. A fiú semmiről sem tudott, így csak Jónátán és Dávid értette a dolgot. Azután odaadta Jónátán a vele levő fiúnak a fegyvereket, és ezt mondta neki: Eredj, vidd be a városba. A fiú elment, Dávid pedig fölkelt a kő déli oldala mellől, arcával a földig hajolt, és háromszor leborult. Azután megcsókolták egymást, megsiratták egymást, míg csak Dávid erőt nem vett magán. Akkor ezt mondta Jónátán Dávidnak: Menj el békével! Abban pedig, amiről mindketten megesküdtünk az Úr nevére, legyen az Úr a tanú közöttünk és utódaink között mindörökre!” Az istentisztelet utáni harangszóval az elhunytra emlékezünk.
  • 2024. április 17-én, szerdán 14,00 órakor a pozsonypüspöki temető ravatalozójában vettünk búcsút Madi Kálmán testvérünktől, akit Isten életének 94. évében szólított el közülünk. A vigasztalás üzenetét a Zsoltárok könyve 112. fejezetének 1-9. versei alapján hirdettük: „Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik.” Az istentisztelet utáni harangszóval az elhunytra emlékezünk.
  • Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy gyülekezetünk presbitériuma 2023. október 3-án határozatot hozott a lipovai Ján Novák restaurátor szolgálata által az orgona általános javításáról, az ő árajánlata alapján 59. 650 euró értékben. Ez az árajánlat 2025.12.31-ig érvényes. Ezt követően presbitériumunk úgy döntött, hogy gyülekezeti gyűjtést hirdet az orgona javítására a szószéktől balra található persely megjelölésével, de erre a célra adományokat fogadunk el egyéni felajánlásokon keresztül is, amelyeket a gyülekezetünk bankszámlán keresztül lehet elküldheti, ill. személyesen behozni a lelkészi hivatalba. Imádkozzunk ezért a lehetőségért, hogy áldja meg az Úristen elhatározásunkat, hogy együtt méltóan és helyesen dicsőíthessük az Ő nevét. Értesítjük a kedves testvéreket, hogy az eddig meghirdetett gyűjtés során a befolyt adományok összege: 16.970 EUR. Hálásan köszönjük Istennek a gyülekezet részéről az értékmentő felelősségvállalást és minden hálás szív adományát.
  • Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy 2024. április 22-24. között Budapest V. kerület és azok testvérvárosainak ökumenikus lelkésztalálkozójára kerül sor Pozsonyban a római-katolikus, az evangélikus és a mi gyülekezetünk segítségével. A találkozó célja, hogy a lelkipásztorok megismerkedjenek közösségeinkkel és azon belül a keresztyén családok erejéről fogunk beszélni és beszélgetni a közösségeinken belül. Estenként ökumenikus istentiszteleteken találkozunk, hétfőn este 18.30 órai kezdettel az ágostai hitvallású kistemplomban, kedden este pedig templomunkban lesz ökumenikus alkalom. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Az alkalmak után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben. Köszönjük szépen a megértésüket.

Igehirdetések a 2024. évben

Rádiós és tévés istentiszteletek és áhítatok

© 2008–2024. Csak az oldal működéséhez feltétlenül szükséges sütiket (cookie-kat) használunk.