Zborové stretnutia

Pravidelné stretnutia v týždni
deň čas stretnutie miesto poznámka
utorok 17.00 maďarská biblická hodina zborová sieň
kostol
streda 15.00 maďarská biblická hodina pre mládež zasadacia sieň farského úradu nekoná sa počas letných prázdnin
štvrtok 17.00 slovenská biblická hodina zasadacia sieň farského úradu
kostol
piatok 17.00 maďarská biblická hodina zborová sieň
kostol
nekoná sa počas letných prázdnin
nedeľa 9.00 slovenské bohoslužby a detská besiedka kostol detská besiedka sa nekoná počas letných prázdnin
10.30 maďarské bohoslužby a detská besiedka kostol detská besiedka sa nekoná počas letných prázdnin

Oznamy (9. máj 2021)

  • Ak nás Pán zachová pri živote, dňa 13. 5. 2021, na Nanebovstúpenie Pána, budeme mať bohoslužby v reči slovenskej so začiatkom o 17:00 a bohoslužby v reči maďarskej so začiatkom o 18:00. V nedeľu 16. 5. 2021 budeme mať len jedny bohoslužby v reči maďarskej, so začiatkom o 10:30.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že na základe rozhodnutia presbyterstva zo dňa 22. 04. 2021 biblické hodiny a služby Božie cez týždeň sa konajú v našom kostole. Za pochopenie ďakujeme.
  • Dňa 3. mája 2021 sme sa v obradnej sieni v Krematóriu rozlúčili s naším bratom Mikulášom Bernáthom, ktorý zomrel vo veku 88 rokov. Slovo potešenia sme zvestovali na základe Knihy Jozua z 1. kapitoly 8. verša a z Prvého listu apoštola Pavla Korinťanom z 15. kapitoly od 3. po 11. verš: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedonosenému, sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto, či ja alebo oni, tak hlásame, a tak ste uverili.” (Joz 1,8, 1Kor 15,3–11) Hospodin nech poteší zarmútenú rodinu.
  • Dňa 4. mája 2021 sme sa v obradnej sieni na Cintoríne Vrakuňa rozlúčili s naším bratom Attilom Némethom, ktorý zomrel vo veku 56 rokov. Slovo potešenia sme zvestovali na základe Evanjelia podľa Lukáša z 8. kapitoly od 22. po 25. verš: „Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi do člna a povedal im: „Prejdime na druhú stranu jazera.“ Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustil na jazero víchor, takže sa čln napĺňal vodou a dostali sa do nebezpečenstva. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Učiteľ, učiteľ, hynieme!“ Keď sa zobudil, pohrozil prívalu vody, ten ustal a nastalo ticho. Nato im povedal: „Kde je vaša viera?“ So strachom a údivom si medzi sebou hovorili: „Kto je to, že rozkazuje vetru i vode a poslúchajú ho?“ (Lk 8,22–25) Hospodin nech poteší zarmútenú rodinu.
  • Dňa 7. mája 2021 sme sa v Dome smútku na Cintoríne v Bernolákove rozlúčili s našou sestrou Jolanou Nadickou, ktorá zomrela vo veku 93 rokov. Slovo potešenia sme zvestovali na základe Knihy Žalmov z 61. kapitoly z vybraných veršov: „Dávidov. Počuj, Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu! Z končín zeme volám k tebe skľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Veď si mi býval útočiskom, pevnou vežou pred nepriateľom. Kiež v tvojom stane bývam naveky, kiež nájdem útočisko v tôni tvojich krídel. – Sela – Bože, ty si počul moje sľuby, dal si dedičstvo tým, čo sa boja tvojho mena. aby […] milosrdenstvo a vernosť chránili.“ (Žalm 61,1c.2–6.8b) Hospodin nech poteší zarmútenú rodinu.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že dňa 17. mája 2021 uplynie 90 rokov od narodenia Vd. duchovného Eugena Mikóa, ktorý pôsobil v našom cirkevnom zbore 22 rokov. Presbyterstvo cirkevného zboru zo dňa 22. apríla 2021 sa svojím schváleným uznesením rozhodlo, že dňa 30. mája 2021, v nedeľu so začiatkom 10:00 zorganizuje spomienkovú slávnosť vo forme dvojjazyčnej bohoslužby, na ktorej Slovom Božím poslúži Vd. Róbert Géresi, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Po bohoslužbe otvoríme výstavu zo života a z diel Vd. Eugena Mikóa v zborovej sieni cirkevného zboru. Keďže jeho pozostatky sú uložené na Cintoríne kalvínskej cirkvi v Komárne, presbyterstvo sa rozhodlo ovenčiť jeho hrob a uctiť si jeho pamiatku aj v Komárne a to, 17. mája 2021, v pondelok so začiatkom o 11:00 hodine. Presbyterstvo cirkevného zboru sa zúčastní tohto pietneho aktu a informuje o tejto možnosti aj našich cirkevníkov. Touto cestou prosím cirkevníkov, ktorí by sa radi zúčastnili pietneho aktu, aby vopred avizovali kurátorovi a presbyterom cirkevného zboru, ktorí by sa radi zúčastnili. Za pochopenie ďakujeme.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že na základe rozhodnutia presbyterstva sa dňa 15. apríla 2021 začala rekonštrukcia obytného domu Cirkevného zboru, a to výmenou okien od Obchodnej ulice. Rekonštrukčné práce vedie firma Interierservis pod vedením Vincentom Sniščákom. Prosím Vás o modlitby aj za za tieto práce, aby podľa Písma Svätého: „všetko nech sa deje slušne a v poriadku!” (IK 14,40).

Kázne

Rozhlasové a televízne bohoslužby a pobožnosti

© 2008–2021. Nepoužívame súbory cookie.