Zborové stretnutia

Pravidelné stretnutia v týždni
deň čas stretnutie miesto poznámka
utorok 17.00 maďarská biblická hodina zborová sieň
streda 15.00 maďarská biblická hodina pre mládež zasadacia sieň farského úradu nekoná sa počas letných prázdnin
štvrtok 17.00 slovenská biblická hodina zasadacia sieň farského úradu
piatok 17.00 maďarská biblická hodina zborová sieň nekoná sa počas letných prázdnin
nedeľa 9.00 slovenské bohoslužby a detská besiedka kostol detská besiedka sa nekoná počas letných prázdnin
10.30 maďarské bohoslužby a detská besiedka kostol detská besiedka sa nekoná počas letných prázdnin

Oznamy (18. apríl 2021)

 • Dňa 14. apríla 2021 sme sa v obradnej sieni Krematória rozlúčili s našou sestrou Júliou Gavorovou rod. Vargovou, ktorá zomrela vo veku 93 rokov. Slovo potešenia sme zvestovali na základe Knihy proroka Izaiáša z 54. kapitoly 6–8.10 verše: „Veď Hospodin ťa povolal ako opustenú a duchom skormútenú ženu. Možno zapudiť ženu mladosti?“ hovorí tvoj Boh. „Opustil som ťa na malý okamih, ale veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V návale hnevu som na okamih skryl svoju tvár pred tebou, ale večnou milosťou sa nad tebou zľutúvam,“ hovorí tvoj vykupiteľ, Hospodin.“ Aj keby sa vrchy pohli a kopce kolísali, moja milosť sa nepohne od teba a moja zmluva pokoja sa nezakolíše,“ hovorí Hospodin, ktorý sa zľutúva nad tebou.” (Iz 54,6–8.10) Hospodin nech poteší zarmútenú rodinu.
 • Dňa 15. apríla 2021 v našom kostole pri dodržaní všetkých hygienických opatrení sme pokrstili prvorodenú dcéru Michala Majchráka a Janky Holomkovej, malú Dianu Majchrákovú. Slovo Božie sme zvestovali na základe Knihy Skutkov apoštolov z 2. kapitoly 37–39. veršov: „Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: „Muži, bratia, čo máme robiť?“ Peter im povedal: „Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh.” (Sk 2,37–39) Hospodin nech požehná rodinu Majchrákovú.
 • S úctou Vám oznamujeme, že podľa najnovších vládnych nariadení sa z Božej milosti budú bohoslužby konať od 19. apríla 2021. Formálne podmienky sú nasledovné:
  • 15 m2/osoba v interiéri; pre náš kostol to činí 30 osôb na jednej bohoslužbe.
  • nosenie rúška typu FFP2;
  • pri vstupe dezinfekcia rúk.
  Zodpovednosťou predsedníctva cirkevného zboru je zabezpečiť, aby sa účasť na bohoslužbách uskutočňovala splnením vyššie uvedených podmienok. Vyššie uvedené podmienky zostávajú v platnosti, pokiaľ ich verejné orgány neustanovia inak. Za pochopenie ďakujeme.
 • Ak nás Pán zachovová pri živote, v nedeľu 25. 4. 2021 budeme mať tieto stretnutia okolo Slova Božieho:
  • 9:00 Bohoslužby v reči slovenskej
  • 9:00 Detská besiedka v reči slovenskej
  • 9:45 Bohoslužby v reči maďarskej
  • 10:30 Bohoslužby v reči maďarskej
  • 10:30 Detská besiedka v reči maďarskej
  Biblické hodiny sa ešte tento týždeň osobne nekonajú, ale budú prístupné na internetovej stránke cirkevného zboru. Ďakujeme za pochopenie.
 • Oznamujeme našim cirkevníkom, že svoje 2 % osobných daní môžete poukázať týmto cirkevným organizáciám, ktoré vykonávajú osožnú službu v rámci našej cirkvi neďaleko Bratislavy. Za pochopenie ďakujeme.
  • Emmaus občianske združenie, Sídlo: 925 23 Jelka Jamová 611/4, IČO: 42156360
  • Reformovaná záchranná misia, Sídlo: 930 14 Mad 104, IČO: 36078158

Kázne

Rozhlasové a televízne bohoslužby a pobožnosti