Gyülekezeti alkalmaink

Rendszeres heti alkalmaink
nap időpont alkalom helyszín megjegyzés
kedd 17.00 magyar nyelvű bibliaóra gyülekezeti terem
templom
szerda 15.00 magyar nyelvű ifjúsági bibliaóra a lelkészi hivatal tanácsterme a nyári szünidőben szünetel
csütörtök 17.00 szlovák nyelvű bibliaóra a lelkészi hivatal tanácsterme
templom
péntek 17.00 magyar nyelvű bibliaóra gyülekezeti terem
templom
a nyári szünidőben szünetel
vasárnap 9.00 szlovák nyelvű istentisztelet
és gyermek-istentisztelet
templom a gyermek-istentisztelet
a nyári szünidőben szünetel
10.30 magyar nyelvű istentisztelet
és gyermek-istentisztelet
templom a gyermek-istentisztelet
a nyári szünidőben szünetel

Hirdetések (2021. május 9.)

  • Ha Isten életben tart minket, 2021 május 13-án, áldozócsütörtökön 17:00 órai kezdettel istentiszteletet tartunk szlovák nyelvenen, 18:00 órai kezdettel pedig istentiszteletet magyar nyelven. 2021 május 16-án, vasárnap már csak egy magyar nyelvű instentiszteletet tartunk, 10:30 órai kezdettel.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy a presbitérium döntése értelmében a bibliaórákat és az esedékes hétközi istentiszteleteket is a templomban tartjuk Pünkösd havának végéig. Megértésüket köszönjük.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021. május 16-án hitvallástételre kerül sor a gyülekezetünkben. Nyolc fiatal testvérünk, név szerint Csorba Barbara, Fényes Veronika, György Fülöp, György Jázmin, Kudlicska Lilli, Popély András, Szatmáry Dávid, és Varga Noel Isten és a gyülekezet színe előtt hitvallás tesznek az Úr Jézus Krisztusba vetett hitükről. Kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak a hitvallástevőkért, akiknek nagy szükségük van a közösség befogadó szeretetére.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021. május 9-én, vasárnap 11:00 órai kezdettel a Pátria Rádió hullámhosszán református istentiszteletet közvetítenek. Igét hirdet nt. Szabó Sarolta, nagykeszi lelkipásztor.
  • 2021. május 3-án hétfőn a Krematórium ravatalozójában vettünk búcsút Bernáth Miklós testvérünktől, akit Isten életének 88. évében szólított el közülünk. A vigasztalás üzenetét a Józsué könyve 1. részének 8. verse, valamint a Pál apostol Korinthusiakhoz írott 1. levele 15. része 3–11. versei alapján hirdettük: „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők: így prédikálunk, és így lettetek hívőkké.” (Józs 1,8; 1Kor 15,3–11) Isten vigasztaló kegyelme vegye körül a gyászolókat.
  • 2021. május 4-én kedden a vereknyei temetőben vettünk búcsút Németh Attila testvérünktől, akit Isten életének 56. évében szólított el közülünk. A vigasztalás üzenetét a Lukács evangéliuma 8. részének 22–25. versei alapján hirdettük: „Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: Menjünk át a tó túlsó partjára! És elindultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. Odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Ekkor ezt kérdezte tőlük: Hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva mondogatták egymásnak: Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?” (Lk 8,22–25) Isten vigasztaló kegyelme vegye körül a gyászolókat.
  • 2021. május 7-én pénteken a cseklészi temetőben vettünk búcsút özv. Nagyicky Jánosné szül. Molnár Jolán testvérünktől, akit Isten életének 94. évében szólított el közülünk. A vigasztalás üzenetét a Zsoltárok könyve 61. részének válogatott versei alapján hirdettük: „Dávidé. Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra! A föld széléről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem! Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába! (Szela.) Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. … […] szeretet és hűség oltalmazza őt!” (Zsolt 61,1c.2–6.8b) Isten vigasztaló kegyelme vegye körül a gyászolókat.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021. május 17-én ft. Mikó Jenő születésének 90. évfordulója lesz, aki gyülekezeti lelkipásztorként 22 esztendőt szolgált a gyülekezeti közösségben. Az egyházközség presbitériuma 2021.április 22-ei határozatában úgy döntött, hogy 2021. május 30-án 10:00 órai kezdettel kezdődő kétnyelvű istentisztelet keretében megemlékezik hűséges őrállójáról. Az istentiszteleten szolgál ft. Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke. Az istentisztelet után kiállítás megnyitására kerül sor a gyülekezeti teremben ft. Mikó Jenő életéből és szolgálatából. Mivel földi maradványai a Révkomáromi Református Egyházközség temetőjében nyugszanak, így a presbitérium úgy döntött, hogy az évforduló napján, 2021. május 17-én 11:00 órai kezdettel Komáromban megkoszorúzzuk sírját. Gyülekezetünk presbitériuma részt vesz ezen az alkalmon, és erről a lehetőségről értesíti a gyülekezet tagjait. A leutazás Komáromba individuális módon történik, kérem a testvéreket, hogy a presbiter- és pótpresbiter-testvéreknek jelezzék, akik szeretnének jönni az idősebbek közül, hogy a leutazást effektíven megoldjuk. A megértésüket köszönjük.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy a presbitérium döntése értelmében 2021. április 15-én megkezdődött a gyülekezetünk lakóházának tatarozása, ami a gyülekezeti lakóház ablakcseréjét érinti a Széplak utca felől. A munkálatokat az Interierservis cég látja el, Sniscsák Vince irányításával. Kérem imádságaikat erre a jellegű szolgálatunkra is, hogy a Szentírás alapján: minden ékesen és szép rendben történjék gyülekezetünkben! (1Kor 14,40)

Igehirdetések

Rádiós és tévés istentiszteletek és áhítatok

© 2008–2021. Nem használunk sütiket (cookie-kat).